Home > 학사안내 > 학사일정 


『 2015년 2학기 』
기 간 내 용
2015.09.01 개강
2015.09.01 ~ 2015.09.07 수강신청확인 및 변경기간

2015.09.02 ~ 2015.09.04

추가등록기간
2015.09.14 채플개강
2015.09.14 ~ 2015.09.18 수강신청 취소(Drop)기간
2015.09.26 ~ 2015.09.28 추석
2015.10.03 개천절
2015.10.09 한글날
2015.10.10 개교기념일
2015.10.26 수업일수1/2선(8주)
2015.12.03 채플종강
2015.12.15 ~ 2015.12.21 기말시험주간(16주)/2학기종강
2015.12.22

겨울계절제 수업개강

2015.12.25 성탄절
2016.01.01 신정
2016.01.06 ~ 2016.01.08

전과, 다전공 신청기간(복수전공, 부전공, 연계전공)

2016.01.13 겨울계절제 수업종강

2016.01.27 ~ 2016.01.29

숭실가족신앙수양회
2016.02.01 ~ 2016.02.05 휴학/복학 신청기간(1차)
2016.02.07 ~ 2016.02.09 설날
2016.02.15 ~ 2016.02.17 수강신청기간
2016.02.22 ~ 2016.02.23
2016.02.19 학위수여식
2016.02.22 ~ 2016.02.26 휴학/복학 신청기간(2차)
2016.02.22 ~ 2016.02.26 2016학년도 1학기 등록기간